7 listopada 2016

Wykład Tomasza Rakowskiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład "Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie. Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce", który wygłosi dr Tomasz Rakowski (IEiAK UW), autor nagrodzonej książki „Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego” (2009).

Wykład odbędzie się w ramach Kolokwiów Antropologicznych organizowanych przez Polski Instytut Antropologii.

Abstrakt:
W wystąpieniu zarysuję obszar możliwych dróg poznania humanistycznego jako poznania związanego przede wszystkim z przed- i poza-tekstowym sposobem wytwarzania interpretacji. Pokażę jak etnografia po zwrocie tekstowym, kojarzonym głównie z orientacją semiotyczną, opisową i interpretacyjną, wraca do poznania bardziej źródłowego, bezpośredniego i przedtekstowego; jest to jednak też powrót do bardzo wymagających i niepewnych procedur poznania. Są one dopiero rozpoznawane , wydobywane i testowane, a ich powstanie ma miejsce na tle zwrotu ontologicznego, który dokonał się we współczesnej antropologii i jednocześnie zwrotu praktycznego i działaniowego obecnego szeroko naukach społecznych.

Powstająca w kierowanym przeze mnie zespole badawczym formuła etnografii twórczej i otwierającej, łącząca się m.in. z etnografią performatywną i antropologią sztuki może jednak zaproponować jeszcze inne, nowe języki i sposoby uchwytu dla tego co kulturowe. Będę się poruszał jednak tutaj po linii sposobów uchwytywania niuansów kulturowych, wzbogacania języków opisu, przełamywania poststrukturalistycznych pułapekk, a jednocześnie też - pułapek zwrotu praktycznego, które pojawiły się po latach dominacji interpretacji postsemiotycznych i poststrukturalnych. W ten sposób będę chciał zarysować możliwa drogę antropologii – jej swoisty „cykl rozwojowy” idący wzdłuż tzw. zwrotu ontologicznego i zwrotu działaniowego we współczesnej antropologii, przy czym szczególnie istotna będzie tu pozycja eksperymentu artystycznego jako sposobu wytwarzania nowej sceny poznania i sięgania w stronę nieprzewidywalnych sytuacji badawczych.

Czas: czwartek 10 listopada 2016 r., godz. 14.30
Miejsce: Collegium Historicum Novum (ul. Umultowska 89 D), sala im. Józefa Burszty.


20 września 2016

Pierwszy numer "Etnologiki"

Z radością publikujemy pierwszy numer studenckiego magazynu "Etnologika". W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych założono studencki periodyk pod tytułem „Magazyn Etno(logiczny)", jednak jego działalność wydawnicza nie trwała zbyt długo. W trakcie ostatnich piętnastu lat kolejni opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego Etnologów wraz ze studentami podejmowali próby reaktywacji lub stworzenia nowego pisma, niestety bez większych rezultatów. Swoją nazwą pierwszy numer „Etnologiki“ nawiązuje bezpośrednio do swojego poprzednika. W niniejszym numerze znajdują się cztery artykuły opracowane na podstawie prac licencjackich absolwentek poznańskiej etnologii.

Zachęcamy do lektury!

Pierwszy numer do pobrania: http://etnologia.amu.edu.pl/images/aktualnosci/Etnologika_1.pdf

3 czerwca 2016

Wyniki VI edycji konkursu "Etnoartykuł"

Z małym poślizgiem publikujemy wyniki szóstej już edycji konkursu "Etnoartykuł". Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom za nadesłane prace. W tym roku Jury postanowiło nie przyznawać nagrody ze względu na wyjątkowo wyrównany poziom nadesłanych artykułów. Jednocześnie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na facebooku oraz udziału w kolejnych edycjach konkursu.

26 stycznia 2016

VI edycja konkursu "Etno-artykuł"

Po raz szósty ogłaszamy konkurs na etno-artykuł! 

Nagroda: Zwycięski artykuł zostanie opublikowany (w dziale „Komunikaty”) w mającym 120-letnią tradycję piśmie etnologicznym LUD, będącym organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych. Nie przewidujemy 2. i 3. miejsca.

Na artykuły czekamy do 30 kwietnia 2016 roku.

W konkursie może brać udział każdy student etnologii I i II stopnia, który napisze krótki 
(do 10 stron standardowego maszynopisu) artykuł na dowolny temat, przygotowany w oparciu 
o przeprowadzone samodzielnie badania terenowe, choćby w trakcie praktyk terenowych. Nie liczy się ilość zebranego materiału badawczego, lecz jego jakość: podziel się z nami niezwykłym doświadczeniem terenowym, intrygującym materiałem badawczym czy oryginalnym ujęciem badanego zjawiska! W ramach artykułu nie ma miejsca na szerokie rozważania teoretyczne, niemniej konceptualizacja danych empirycznych w podstawowym zakresie jest niezbędna. Warunkiem wstępnym rozpatrywania tekstów jest ich staranne przygotowanie pod względem formalnym, zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi pisma LUD:http://www.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2010/01/LUD-Informacje-dla-autorów-2014.pdf.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: etnokolo.uam@gmail.comRegulamin konkursu ETNO-ARTYKUŁ

1. Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego (zwane dalej Organizatorem) działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
2. Siedziba Organizatora mieści się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
w Poznaniu, Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań.
3. Adresaci konkursu
3.1 Studenci I (licencjackie) i II (magisterskie) stopnia studiów na kierunku etnologia, studiujący w Polsce w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
3.2 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury z ramienia SKNE.
3.3 W konkursie nie mogą brać udziału absolwenci oraz studenci III stopnia (doktoranci).
4. Przedmiotem konkursu są artykuły, które wcześniej nie były publikowane i stanowią autorskie opracowanie powstałe jako rezultat badań terenowych.
5. Nadesłana praca może mieć tylko jednego autora.
6. Autor powinien przygotować artykuł wg wymogów stawianych wszystkim autorom chcącym wydukować swój artykuł w czasopiśmie LUD (wymogi dostępne na stronie internetowej http://www.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2010/01/LUD-Informacje-dla-autorów-2014.pdf).
7. Objętość nadesłanych prac nie może przekraczać 10 stron standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5).
8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden tekst.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs ogłoszony zostaje z dniem 25 stycznia 2015 roku.
2. Informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
3. Informacje o konkursie zostaną wysłane do wszystkich katedr i instytutów etnologii
i antropologii kulturowej w kraju.
4. Termin nadesłania prac będących przedmiotem konkursu to 30 kwietnia 2016 roku.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap konkursu:
5.1. Nadsyłanie prac wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy koła - etnokolo.uam@gmail.com
5.2. Sekretarz Konkursu prześle artykuły pozostałym członkom jury.
5.3. Z nadesłanych artykułów jury wyłoni 3 najlepsze prace.
II etap konkursu:
5.4. Trzy najlepsze artykuły zostaną przedstawione Redaktor Naczelnej czasopisma LUD dr hab. prof. UAM Danucie Penkali-Gawęckiej.
5.5. Redaktor naczelna czasopisma LUD dokona wyboru zwycięzcy.
5.6. Do wszystkich uczestników Sekretarz Konkursu prześle decyzję jury (o wyborze trzech artykułów), informując jednocześnie o decyzji Redaktor Naczelnej LUD-u.
5.7. O wyniku każdy z uczestników konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w dniu 1 czerwca 2016 roku.
6. Jury I etapu: dr Mariusz Filip (opiekun SKNE), dr Anna Weronika Brzezińska (adiunkt IEiAK), dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal (profesor nadzwyczajny IEiAK), mgr Agata Agnieszka Konczal (laureatka III edycji konkursu), Marcin Mielewczyk (sekretarz SKNE, sekretarz konkursu)
7. Jury II etapu: dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka (redaktor naczelna czasopisma LUD).
8. Nagrodą jest wydrukowanie zwycięskiej pracy w dziale „Komunikaty” w najstarszym polskim czasopiśmie etnologicznym LUD, ukazującym się od roku 1895.
9. Artykuł opublikowany będzie w tomie czasopisma LUD za rok 2016.
10. Zwycięzca powinien uwzględnić ewentualne uwagi Redakcji czasopisma LUD.
11. Nie przewidziano nagród za 2 i 3 miejsca.