ETNOARTYKUŁ

VI edycja KONKURSU ETNO-ARTYKUŁ
Opis konkursu:


W konkursie może brać udział każdy student etnologii I i II stopnia, który napisze krótki (do 10 stron standardowego maszynopisu) artykuł na dowolny temat, przygotowany w oparciu o przeprowadzone samodzielnie badania terenowe, choćby w trakcie praktyk terenowych. Nie liczy się ilość zebranego materiału badawczego, lecz jego jakość: podziel się z nami niezwykłym doświadczeniem terenowym, intrygującym materiałem badawczym czy oryginalnym ujęciem badanego zjawiska! W ramach artykułu nie ma miejsca na szerokie rozważania teoretyczne, niemniej konceptualizacja danych empirycznych w podstawowym zakresie jest niezbędna. Warunkiem wstępnym rozpatrywania tekstów jest ich staranne przygotowanie pod względem formalnym, zgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi pisma LUD: 
http://www.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2010/01/LUD-Informacje-dla-autor%C3%B3w-2015.pdf.

Na artykuły czekamy do 30 kwietnia 2016 roku.

Nagroda:Zwycięski artykuł zostanie opublikowany (w dziale „Komunikaty”) w mającym 120-letnią tradycję piśmie etnologicznym LUD, będącym organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych. Nie przewidujemy 2. i 3. miejsca.
1. Organizator konkursu
3. Przedmiot konkursu:
5. Skład jury:
6. Nagroda:

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: etnokolo.uam@gmail.com

Regulamin konkursu ETNO-ARTYKUŁ
 1. 1. Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego (zwane dalej Organizatorem) działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
  2. Siedziba Organizatora mieści się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM
  w Poznaniu, Wydział Historyczny, ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań.
  3. Adresaci konkursu
  3.1 Studenci I (licencjackie) i II (magisterskie) stopnia studiów na kierunku etnologia, studiujący w Polsce w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
  3.2 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury z ramienia SKNE.
  3.3 W konkursie nie mogą brać udziału absolwenci oraz studenci III stopnia (doktoranci).
  4. Przedmiotem konkursu są artykuły, które wcześniej nie były publikowane i stanowią autorskie opracowanie powstałe jako rezultat badań terenowych.
  5. Nadesłana praca może mieć tylko jednego autora.
  6. Autor powinien przygotować artykuł wg wymogów stawianych wszystkim autorom chcącym wydukować swój artykuł w czasopiśmie LUD (wymogi dostępne na stronie internetowej http://www.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2010/01/LUD-Informacje-dla-autor%C3%B3w-2015.pdf).
  7. Objętość nadesłanych prac nie może przekraczać 10 stron standardowego maszynopisu (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5).
  8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden tekst.

  Przebieg konkursu:

  1. Konkurs ogłoszony zostaje z dniem 25 stycznia 2015 roku.
  2. Informacje o konkursie zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.
  3. Informacje o konkursie zostaną wysłane do wszystkich katedr i instytutów etnologii
  i antropologii kulturowej w kraju.
  4. Termin nadesłania prac będących przedmiotem konkursu to 30 kwietnia 2016 roku.
  5. Konkurs składa się z dwóch etapów:
  I etap konkursu:
  5.1. Nadsyłanie prac wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy koła - etnokolo.uam@gmail.com
  5.2. Sekretarz Konkursu prześle artykuły pozostałym członkom jury.
  5.3. Z nadesłanych artykułów jury wyłoni 3 najlepsze prace.
  II etap konkursu:
  5.4. Trzy najlepsze artykuły zostaną przedstawione Redaktor Naczelnej czasopisma LUD dr hab. prof. UAM Danucie Penkali-Gawęckiej.
  5.5. Redaktor naczelna czasopisma LUD dokona wyboru zwycięzcy.
  5.6. Do wszystkich uczestników Sekretarz Konkursu prześle decyzję jury (o wyborze trzech artykułów), informując jednocześnie o decyzji Redaktor Naczelnej LUD-u.
  5.7. O wyniku każdy z uczestników konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w dniu 1 czerwca 2016 roku.
  6. Jury I etapu: dr Mariusz Filip (opiekun SKNE), dr Anna Weronika Brzezińska (adiunkt IEiAK), dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal (profesor nadzwyczajny IEiAK), mgr Agata Agnieszka Konczal (laureatka III edycji konkursu), Marcin Mielewczyk (sekretarz SKNE, sekretarz konkursu)
  7. Jury II etapu: dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka (redaktor naczelna czasopisma LUD).
  8. Nagrodą jest wydrukowanie zwycięskiej pracy w dziale „Komunikaty” w najstarszym polskim czasopiśmie etnologicznym LUD, ukazującym się od roku 1895.
  9. Artykuł opublikowany będzie w tomie czasopisma LUD za rok 2016.
  10. Zwycięzca powinien uwzględnić ewentualne uwagi Redakcji czasopisma LUD.
  11. Nie przewidziano nagród za 2 i 3 miejsca.
Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego działające przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


4 komentarze:

 1. Mam pytanie - czy absolwenci etnologii też mogą wziąć udział w konkursie?

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety, konkurs skierowany jest do obecnych studentów. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 3. czy jet taka możliwość, aby jedna osoba przesłała dwa teksty swojego autorstwa?

  OdpowiedzUsuń
 4. Niestety nie, każda osoba może przesłać tylko jeden wybrany artykuł.

  OdpowiedzUsuń